Хроматограф

  • 0 5 гарч

    Ионы хроматограф IONUS /Герман/

    Авто дээжний төхөөрөмж нь үргэлжилсэн анализ хийхэд 192 (48×4) хүртэл дээжийг хийх боломжтой. Дээжүүд нь автамат дээжлэгчид Цельсийн +8 градуст хадгалагдаг

    X Y Z тэнхлэгтэй  механик робот нь дээжийг 1мкл  алхамтайгаар дээжний алдагдалгүйгээр шахах боломжтой.

    Авто дээжлэгчийн цэвэрлэгч нь шахагчын хушуунд ямар ч дээжний үлдэгдэлгүй баталгаатай цэвэрлэж чаддаг.