WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6022) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

ПАБ Асфальтбетон хучилттай гадаргуун нягтыг хэмжих электрон багаж – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

ПАБ Асфальтбетон хучилттай гадаргуун нягтыг хэмжих электрон багаж

ПАБ Асфальтбетон хучилттай гадаргуун нягтыг хэмжих электрон багаж

Тодорхойлолт

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 Загвар ПAБ
2 Нягтралыг хэмжих хэмжээ (г/см3) 2,0..2,7
3 Нягтралын хүлцэх алдаа (%) ±1,5
4 Температурын хэмжих хэмжээ (°C) -5……+140
5 Температурын хэмжилтийн хүлцэх алдаа (°C) ±3
6 Хэмжилтийн үзүүлэлт кг/м3, °C
7 Хэмжилт хийх хугацаа (сек) 5….30
8 Хэмжилт хийх гадаргуун зузаан (мм) 25….200
9 Хэмжилтийн өгөгдөлийг хадаглах санамж Хэмжилтийн өгөгдөлийг хадаглах санамжтай 50 000
10 Цацраг идвэхит туяаны орц Цацраг туяаны орцгүй
11 Хэмжилтийн өгөгдөлүүдийг

Exsel, Word программруу хөрвүүлдэг

Exsel, Word программруу хөрвүүлдэг
12 Хэмжилтийн өгөгдлүүдийг хэвлэдэг Хэмжилтийн өгөгдлүүдийг хэвлэх архивлах боломжтой
13 Программыг шинэчлэх боломжтой байх Программыг шинэчлэх боломжтой
14 Баталгаат хугацаа 12 сарын баталгаатай
15 Багажны овор хэмжээ

(мм)

Хөнгөн авсаархан 240×86
16 Хэмжилт хийхдээ динамик арга хэрэглэдэггүй байх Хэмжилт хийхдээ динамик арга хэрэглэдэггүй

сэтгэгдэл

Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.


Хянан эхний бүтээгдэхүүн “ПАБ Асфальтбетон хучилттай гадаргуун нягтыг хэмжих электрон багаж”

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (2) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6024) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC