Стандарт бодис

Манай кампанид борлуулагдаж буй стандарт бодиснуудын жагсаалт


Код Химийн бодисын нэр Олон улсын нэршил  Цэвэршилт Савлагаа
1 СУ00005 Натрийн тиосульфат фиксанол Sodium thiosulfate ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
2 СУ00006 Натрийн суурь фиксонал Sodium hydroxide ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
3 СУ00020 Натрийн хлорид 0,1N фиксонал Sodium chloride ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
4 СУ00021 Калийн хлорид 0,1N фиксонал Potassium chloride ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
5 СУ00037 Азот хүчлийн мөнгө 0,1Н стандард Silver nitrate ficsanal 0.1Н 1ш/хайрцаг
6 СУ00030 Давсны хүчлийн фиксонал Hydrochloric acid ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
7 СУ00031 Трилон Б фиксонал EDTA Na ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
8 СУ00048 Калийн суурийн фиксональ Potassium hydroxide ficsanol 0.1Н 10ш/хайрцаг
9 СУ00049 Хөрсний стандарт SS2 100гр Soil standard Matrix 100Гр
10 СУ00050 Цианид 100мл Cyanide standard 1000ppm 100мл
11 СУ00051 Кьелдали таблет Kjeldahl tablet 100ш/сав
12 СУ00052 Анионуудын уусмал Anion multi element standard (F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO42-) 100мл
13 СУ00053 Катионуудын уусмал Cation multi element standard (NH4+, Ca2+, K+, Li+, Mg2+, Na+) 100мл
14 СУ00054 фосфатын уусмал Phosphate 1000ppm 100мл
15 СУ00055 Бромидын уусмал Bromide 1000ppm 100мл
16 СУ00056 Аммониумын уусмал Ammonia 1000ppm 100мл
17 СУ00057 Хлоридын уусмал Chloride 1000ppm 100мл
18 СУ00058 Нитритын уусмал Nitrite 1000ppm 100мл
19 СУ00059 Нитратын уусмал Nitrate 1000ppm 100мл
21 СУ00060 Сульфатын уусмал Sulfate 1000ppm 100мл
22 СУ00061 Мульти элемент Multi element standard 100ppm 100мл
23 СУ00062 Барийн уусмал Barium 1000ppm 100мл
24 СУ00063 Борын уусмал Boron 1000ppm 100мл
25 СУ00064 Төмөрийн уусмал Iron 1000ppm 100мл
26 СУ00065 Зэсийн уусмал Copper 1000ppm 100мл
27 СУ00066 Кадмийн уусмал Cadmium 1000ppm 100мл
28 СУ00067 Калийн уусмал Potassium 1000ppm 100мл
29 СУ00068 Кальцийн уусмал Calcium 1000ppm 100мл
30 СУ00069 Кобальтийн уусмал Cobalt 1000ppm 100мл
31 СУ00070 Магнийн уусмал Magnesium 1000ppm 100мл
32 СУ00071 Манганий уусмал Manganese 1000ppm 100мл
33 СУ00072 Молибденийн уусмал Molybdenum 1000ppm 100мл
34 СУ00073 Мөнгөний уусмал Silver 1000ppm 100мл
35 СУ00074 Натрийн уусмал Sodium 1000ppm 100мл
36 СУ00075 Стронцийн уусмал Strontium 1000ppm 100мл
37 СУ00076 Никелийн уусмал Nickel 1000ppm 100мл
38 СУ00077 Селенийн уусмал Selenium 1000ppm 100мл
39 СУ00078 Фторын уусмал Fluoride 1000ppm 100мл
40 СУ00079 Сурьмагийн уусмал Antinomy 1000ppm 100мл
41 СУ00080 Хартугалганы уусмал Lead 1000ppm 100мл
42 СУ00081 Хөнгөнцагааны уусмал Aluminum 1000ppm 100мл
43 СУ00082 Арсенийн уусмал Arsenic 1000ppm 100мл
44 СУ00083 Цайрын уусмал Zinc 1000ppm 100мл
45 СУ00084 Стандарт хий CH4 Standard gas methane Баллон
46 СУ00085 Стандарт хий COS.CS2.CO2 Standard gas mixed Баллон
47 СУ00086 Стандарт хмй C6H6 Standard gas benzene Баллон
48 СУ00008 Зууралдлагын стандарт Cannon Viscosity S6, N14, N35, N75.. 500мл
49 СУ00028 кондуктаметрийн уусмал 500мл
50 СУ00035 Карл фишер урвалж hydranal solvent Composite – 5
51 СУ00036 Гидрокарбон ойл Hydrocarbon oil 500мл
52 СУ00038 Коностан стандарт Conostan standard 500мл
53 СУ00041 РН буфер уусмал Buffer solution pH=4 500мл
54 СУ00042 РН буфер  уусмал Buffer solution pH=7 500мл
55 СУ00043 РН буфер  уусмал Buffer solution pH=9 500мл
56 СУ00044 Сахарозын уусмал 10% Sucrose solution  10% 20мл
57 СУ00045 Сахарозын уусмал 20% Sucrose solution 20% 20мл
58 СУ00046 Сахарозын уусмал 30% Sucrose solution 30% 20мл